Progressieve werkhervatting: correcte vakantierechten!

02 september 2017

Via de Kankerlijn ontving Kom op tegen Kanker vragen over de berekening van vakantiedagen en vakantiegeld van mensen die na of tijdens hun ziekte progressief het werk hervatten.

Meer specifiek over het verschil in vakantierechten tussen een werkhervatting met halve dagen of volledige dagen. Kom op tegen Kanker onderzocht het probleem en schreef een brief naar minsiter van Werk Kris Peeters.
Met gunstig gevolg!

Tot nu toe was iemand die het werk hervat met hele dagen bevoordeeld omdat voor die persoon de andere dagen van de week, waarop niet gewerkt wordt en men dus nog ziek is, gedurende de eerste 12 maanden van arbeidsongeschiktheid worden gelijkgeschakeld aan gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen. Voor iemand die met halve dagen hervat, werden de halve dagen waarop niet wordt gewerkt niet gelijkgeschakeld.

Gezien het voor veel mensen na kanker (of een andere ernstige ziekte) vaak moeilijk is om meteen hele dagen te gaan werken, werden zij benadeeld en vond Kom op tegen Kanker dat deze regeling niet fair is.

Vandaar dat Kom op tegen Kanker over deze problematiek met betrekking tot progressieve werkhervatting en de verschillende behandeling inzake opbouw vakantierechten en vakantiegeld een brief schreef naar minister van Werk Kris Peeters.  

Minister Peeters liet in een brief naar Kom op tegen Kanker weten dat hij het initiatief had genomen om een ‘Koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, in geval van gedeeltelijke hervatting van een activiteit door de werknemer na ziekte of ongeval’ te laten voorbereiden en dat hij dit ook ging neerleggen op de ministerraad voor het zomerreces van de regering. Kom op tegen Kanker is zeer tevreden want hierdoor zal iemand die met halve dagen het werk progressief hervat gelijk worden behandeld aan iemand die dat doet met hele dagen. Het kabinet van minister Peeters doet er alles aan om de nieuwe regeling in werking te laten treden vanaf 1 januari 2018.

Help mee

Doe een gift!