VLK reageert op CM-bericht: ‘Overheid moet strenger toezien op de kwaliteit van de kankerbehandeling’

18 juni 2013

De Vlaamse Liga tegen Kanker vraagt de federale en de Vlaamse overheid met aandrang een aantal maatregelen te nemen die de kwaliteit van de kankerbehandeling kan garanderen en de informatie hierover toegankelijk maakt voor patiënten. Zo zouden de ziekenhuizen aan strengere normen onderworpen moeten worden. Die oproep doet de VLK als reactie op het bericht van CM dat slechts twee ziekenhuizen in Vlaanderen voldoende ingrepen bij slokdarmkanker uitvoeren om de beste behandeling te kunnen garanderen. 


De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) toont zich uitermate tevreden met de beslissing van de Christelijke Mutualiteit (CM) om bekend te maken in welke ziekenhuizen slokdarmkankerpatiënten een grotere overlevingskans hebben. De patiënt heeft volgens de patiëntenrechtenwet immers recht op de beste behandeling. Hij moet dan ook het recht hebben te weten waar hij die kan krijgen. 
Dit is volgens de VLK echter slechts een eerste stap. Een volgende stap is dat informatie over verschillende kwaliteitsindicatoren (het aantal behandelingen, maar ook de aanwezige expertise, de multidisciplinaire aanpak, de overlevingskansen en de levenskwaliteit op korte en langere termijn) toegankelijk is voor elk type kanker. De Vlaamse overheid beschikt over een deel van deze informatie. De VLK vraagt haar dan ook met aandrang om de informatie waarover ze beschikt openbaar te maken en snel werk te maken van een goede registratie en transparantie van kwaliteitsindicatoren waarover ze nog niet beschikt.     
Zeker bij zeldzame kankers en complexe chirurgische ingrepen is het belang van de expertise van een ziekenhuis en zijn medische staf enorm groot. Denken we maar aan pancreaskanker, maar ook eierstokkanker en leverkanker.

De VLK wijst in dit verband de federale overheid op haar verantwoordelijkheid inzake de zorg bij zeldzame kankers. In de memorie van toelichting bij het KB van 2003 met betrekking tot de oncologische zorg werd gestipuleerd dat hiervoor nog speciale programma’s opgezet dienden te worden. Tien jaar na datum zijn nog steeds geen normen opgesteld. Bovendien moet bewaakt worden dat de erkenningscriteria voor deze programma’s voldoende streng zijn.  

In het verlengde hiervan roept de VLK zowel de federale als de Vlaamse overheid op om de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen te stimuleren en erop toe te zien dat er een samenwerking is tussen ziekenhuizen met gespecialiseerde zorg, ziekenhuizen met een basiszorgprogramma en de huisarts. Als ziekenhuizen binnen een bepaalde regio samenwerken en bepaalde behandelingen concentreren in een ziekenhuis, zullen ze vaker over de nodige expertise beschikken om zeldzame kankers en kankers die een complexe behandeling vragen, optimaal te behandelen. De terugbetaling van de behandeling beperken tot de ziekenhuizen met voldoende expertise zou hierbij tot de mogelijkheden moeten behoren. Dit naar analogie met Nederland, waar de overheid heel wat meer regulerend optreedt. 

Een dergelijke maatregel is waarschijnlijk de enige methode om de ziekenhuizen voor hun verantwoordelijkheid te stellen. Het KCE raadde in een rapport van 2009 immers al aan om de expertise met betrekking tot pancreaskanker te centraliseren in een beperkt aantal referentieziekenhuizen en kwam in verband met slokdarmkanker op basis van internationaal onderzoek tot een gelijkaardige conclusie. In tussentijd hebben de ziekenhuizen niets ondernomen om hieraan tegemoet te komen.
 
Voortaan zal de VLK op deze website en in haar publicaties over slokdarmkanker verwijzen naar de recentste informatie over het aantal behandelingen per ziekenhuis. Indien dergelijke informatie over andere soorten kanker beschikbaar wordt, zal ook die in de publicaties verwerkt worden.

Naar aanleiding van dit onderwerp verscheen er op 20 juni 2013 tevens een opiniestuk in De Standaard van Jean-Jacques Cassiman, Marc Michils en Hedwig Verhaegen, respectievelijk voorzitter, directeur en adjunct-directeur van de Vlaamse Liga tegen Kanker. 
 
 

Help mee

Doe een gift!