PD-1 blokkade gecombineerd met radiotherapie als neo-adjuvante behandeling van wekedelen sarcomen.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotors:
Tom Boterberg (UZGent)
Tom Boterberg (Ugent)

Project partners:
Gustave Roussy Cancer Centre
Cliniques Universitaires Bernard Lyon 1 - Centre Léon Bérard
UMC Maastricht/Maastro Clinic
UZ Brussel
€ 636.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Deze fase I/II-studie onderzoekt de veiligheid en de werkzaamheid van PD-1-blokkade gecombineerd met radiotherapie als neoadjuvante behandeling van niet-gemetastaseerde hooggradige wekedelensarcomen gelokaliseerd in de extremiteiten en de abdominale en retroperitoneale regio. Tien patiënten zullen geïncludeerd worden in het fase I-gedeelte van de studie waarbij de veiligheid van de combinatie van PD-1-blokkade en radiotherapie wordt nagegaan. In het fase II-gedeelte van de studie zullen patiënten gerandomiseerd worden in een 1:1-ratio in twee armen. Arm A is de standaardarm waarbij de tumor gereseceerd wordt met radiotherapie in neoadjuvante of adjuvante setting. Arm B is de experimentele arm waarbij eerst de combinatie PD-1-blokkade met radiotherapie wordt gegeven, gevolgd door resectie van de tumor. Het primair eindpunt is pathologische respons van de tumor op de neoadjuvante behandeling. De secundaire eindpunten zijn tijd tot herval, tijd tot metastasering, algemene overleving en functionele uitkomst. Ondanks optimale chirurgische en radiotherapeutische behandeling van hooggradige wekedelensarcomen zal 50 tot 80 % van de patiënten hervallen, ofwel lokaal ofwel op afstand (metastasering). Preklinische data suggereren een synergistisch effect wanneer immunotherapie met radiotherapie wordt gecombineerd. Door de combinatie van PD-1-blokkade met radiotherapie als behandeling voorafgaand aan het verwijderen van de tumor, wensen we na te gaan of er enerzijds minder lokaal herval en anderzijds minder metastasering zal optreden dan bij de conventionele behandeling. Deze studie is een samenwerking tussen Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Brussel, Institut Gustave Roussy Parijs, Cliniques Universitaires Bernard Lyon en Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Help mee

Doe een gift!