Zeer vroege PET scan evaluatie van de response op therapie bij patiënten met een gevorderd stadium Hodgkin Lymfoom: adaptatie van de therapie en kosten-baten analyse.

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
UZGent
Van 01 september 2013 tot 31 augustus 2017
€ 44.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Hodgkin Lymfoom (HL) is een zeldzame ziekte, die vooral jonge mensen treft. Hoewel er een hoge genezingskans is (meer dan 80%), is de behandeling zwaar en gaat deze gepaard met de nodige acute en late toxiciteit. Omdat de huidige therapie voor laag-intermediair risico patienten reeds een hoge overlevingskans biedt, is hun behandeling tegenwoordig vooral gericht op het verminderen van therapie (en van de bijwerkingen) zonder de overlevingskans in gevaar te brengen. Voor de hoog-risico patienten ligt de nadruk op verbetering van de overleving in eerste lijn, omdat de behandeling van een recidief veel toxischer is (hoge dosis chemotherapie en autologe beenmergtransplantatie) dan de eerstelijns behandeling. Er zijn sterke aanwijzingen dat een PET scan evaluatie na de 2° en mogelijk ook na de 1° chemotherapiekuur het mogelijk maakt om de laag-intermediaire patienten te onderscheiden van de hoog-risico patienten Op deze wijze kan de therapie meer op maat gemaakt worden, waardoor onnodige toxiciteit kan worden vermeden. Omdat deze vroege PET scan niet terugbetaald wordt voor de Vlaamse patient, ondervinden de deelnemende Vlaamse ziekenhuizen grote problemen om hun patienten aan deze studie mee te kunnen laten doen. Het gevraagde budget dient er voor om deze drempel te slechten. Aansluitend zal een kosten-effectiviteitsanalyse gedaan worden van het nut van deze vroege PET scan voor de Vlaamse patienten. Een minder intensieve behandeling geeft minder acute (infecties, lever- en nierfalen) en late (infertiliteit, cardio-vasculaire en secundaire tumoren) bijwerkingen en daardoor minder kosten aangaande extra hospitalisaties, onderzoeken en behandelingen. Deze kostenreductie kan echter teniet gedaan worden indien deze behandeling zou leiden tot een hoog aantal recidieven die een toxische 2° lijns behandeling noodzakelijk maken. Een dergelijke analyse is tot nu toe nog niet gedaan.

Help mee

Doe een gift!