Vraag steun voor uw psychosociaal project

1. Welke projecten komen in aanmerking?
 • Innoverende zorgprojecten
  Zorgvernieuwing binnen de eigen instelling of regio, dat is het doel van deze projecten. Ofwel lenigen ze een specifieke nood in aanvulling op de bestaande zorg (en gaat het dus om een nieuw aanbod), ofwel houden ze een substantiële kwaliteitsverbetering in van het bestaande aanbod. Een dergelijk project kan ook een onderzoeksluik bevatten, waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan of de introductie van de (ver)nieuw(d)e zorg het beoogde effect teweegbrengt
 • Innoverende onderzoeksprojecten
  Praktijkgerichte wetenschappelijke projecten met een onderzoeksvraag die vernieuwend is en relevant voor de gehele Vlaamse zorgsector. Het gaat om toegepast, patiëntgericht onderzoek, dat direct in verband staat met de (verbetering van de) levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt en/of zijn onmiddellijke omgeving. Een plan om de resultaten bekend te maken bij de relevante doelgroepen binnen de zorgsector maakt eveneens deel uit van het opzet, naast academische output (publicaties).
 • Onderzoeksprojecten met doctoraatsfinaliteit
  In het kader van een onderzoeksproject kan een doctoraat gefinancierd worden rond toegepaste onderzoeksvragen op het vlak van kankerzorg. Het moet voldoen aan de onderzoeksprojectcriteria, en ook hier blijft de focus op praktijkgericht onderzoek met een aantoonbare meerwaarde voor de zorg aan (ex-)kankerpatiënten of hun directe omgeving.
 • Implementatieprojecten
  Het actief uitrollen over heel Vlaanderen van bewezen waardevolle onderzoeksresultaten en/of innovaties in de zorg. Dat is het doel van implementatieprojecten. De vernieuwing moet additioneel zijn aan het bestaande aanbod van tools, diensten en instrumenten dat al op de zorgmarkt beschikbaar is. Implementatieprojecten kunnen een vervolg zijn op een eerder betoelaagd onderzoeks- of zorgproject, maar dit is niet noodzakelijk.
 • Callgestuurd
  Zowel zorg-, onderzoeks- als implementatieprojecten kunnen 'callgestuurd' zijn, d.w.z. dat ze antwoorden op een projectoproep die Kom op tegen Kanker lanceert rond een bepaald thema. Kom op tegen Kanker legt namelijk zelf ook noden en knelpunten vast in de zorg aan (ex-)kankerpatiënten en kan in het kader daarvan een oproep lanceren.

Callgestuurde oproep: Etnische diversiteit en gezondheidsvaardigheden

Momenteel loopt er een call 'Etnische diversiteit en gezondheidsvaardigheden': een oproep om projecten in te dienen die de ambitie hebben om een of meerdere knelpunten op dit domein te remediëren. Deadline voor het indienen van een project is: 27/09/2017 12u.  Meer info over deze call leest u hier (pdf).

2. Welke zijn de criteria waaraan uw project moet voldoen?
 • Bijdragen tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt, via het inspelen op psychosociale, paramedische en/of sociale noden.
 • Vernieuwend, dit wil zeggen iets nieuws introduceren of het bestaande substantieel verbeteren.
 • Zonder commercieel doel.
 • Breed toepasbaar.
 • Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn (of deze moet onvoldoende zijn)

3. Hoe doet u een aanvraag?

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen: 

 1. Eerst wordt een abstract ingediend met een korte beschrijving van het project. Kijk hier naar het formulier (pdf).
 2. Als de abstract positief beoordeeld wordt, mag u een uitgebreid projectvoorstel indienen

Aanvragen voor een project gebeuren enkel online via dit aanvraagformulier (met login)
Hieronder vindt u de handleiding voor het indienen van een projectaanvraag:

Het reglement vindt u hier:  reglement - Nederlands (pdf) 
Kijkt u graag hoe de formulieren eruit zien? Er bestaan zes verschillende formulieren.

Opgelet. Deze formulieren zijn in pdf-vorm en kunnen dus niét ingevuld worden, dat kan enkel online (zie hierboven).
Een aanvraag is pas volledig als alle informatie op de website ingevuld is én als het aanvraagformulier opgeladen is.

4. De Psychosociale Commissie

De Psychosociale Commissie die de aanvragen beoordeelt, vergadert minimum acht keer per jaar.  
U kunt hier lezen wie in de Psychosociale Commissie zetelt. 

5. Advies inwinnen

Vooraleer u uw abstract indient bij de Psychosociale Commissie, kan u eenmalig feedback vragen bij de medewerkers projectfinanciering (psychosociale projecten) van Kom op tegen Kanker via: infopsc@komoptegenkanker.be. De feedback neemt de vorm aan ven vrijblijvend advies en kan een garantie bieden voor de beoordeling door de Psychosociale Commissie. De deadlines voor de aanvraag tot feedback op het abstract zijn minstens twee weken voorafgaand aan de deadline voor definitieve indiening.

6. Deadlines

a/ wanneer komt de Psychosociale Commissie (PSC) samen? 
b/ wat is de deadline voor het indienen van het project? 
c/ wat is de deadline voor het vragen van feedback via infopsc@komoptegenkanker.be?


a/  maandag 16/1/2017          b/ 28/12/2016        c/ 14/12/2016
a/  woensdag 22/2/2017       b/ 1/2/2017            c/18/01/2017
a/  woensdag 22/3/2017       b/ 1/3/2017            c/15/02/2017
a/ maandag 24/4/2017          b/ 3/4/2017           c/20/03/2017
a/ vrijdag 16/6/2017               b/ 24/5/2017         c/10/05/2017
a/ donderdag 14/9/2017         b/ 25/08/2017       c/11/08/2017
a/ woensdag 18/10/2017        b/ 27/9/2017          c/13/09/2017

Aanvragen moeten binnen zijn telkens vóór 12 uur 's middags

7. Callgestuurde projectoproepen

Daarnaast zijn er ook de callgestuurde projectoproepen. Momenteel lopen er geen oproepen.

8. Informatiemomenten

Dit najaar en voorjaar 2017 organiseert Kom op tegen Kanker informatiemomenten rond de financieringsmogelijkheden voor psychosociale zorg- en onderzoeksprojecten.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens dit informatiemoment krijgt u antwoorden op alle vragen rond de projectfinanciering door Kom op tegen Kanker:

 • Welke projecten komen in aanmerking?
 • Wat zijn de voorwaarden/criteria waaraan het project moet voldoen?
 • Hoe doet u een aanvraag? Hoe verloopt het evaluatieproces? 
 • Welke projecten lopen reeds in de regio?  ...

Hebt u interesse in deze info? Denkt u eraan om zelf een project op te starten, al dan niet in samenwerking met andere zorgpartners? Hebt u reeds een project voor kankerpatiënten in de steigers staan en zoekt u financiering?

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande informatiemomenten:

 • Infomoment voor regio West-Vlaanderen: reeds afgelopen (vrijdag 29/04/2016)
 • Infomoment voor regio Antwerpen: Woensdag 07/12/2016 van 10h tot 12h in Campus Spoor Noord, Artesis Plantijn Hogeschool (Op 20min wandelen van Antwerpen Centraal Station)
 • Infomoment voor regio Limburg: Woensdag 25/01/2017 van 13h tot 15h in Cultuurcentrum Hasselt (Op 20min wandelen van Hasselt station)
 • Infomoment voor regio Vlaams-Brabant: Woensdag 15/03/2017 van 10h tot 12h in Provinciehuis Vlaams-Brabant (op 5min wandelen van Leuven station)
 • Infomoment voor regio Oost-Vlaanderen: Woensdag 10/05/2017 van 13h tot 15h in Campus Sint Anna, Artevelde Hogeschool (op 5min wandelen van Gent Zuid)

Via deze link kunt u zich inschrijven voor één van de informatiemomenten in uw regio

 

 

Help mee

Doe een gift!