Win een inspanningstest met peter Bert De Backer - Wedstrijdreglement

Voorwerp 

De vzw, Kom op tegen Kanker, met maatschappelijke zetel in 1210 Brussel, Koningsstraat 217, BE 0442.528.054 (hierna de “Organisator”), organiseert een wedstrijd in het kader van de campagne de Col op zonder aankoopverplichting (hierna de “Wedstrijd”). 

Dit reglement (“Reglement”) beheerst de voorwaarden van de Wedstrijd.

Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer gebonden te zijn door dit Reglement, en door de beslissingen van de Organisator, die definitief en bindend zijn ten opzichte van alle Deelnemers voor alle aspecten van de Wedstrijd. 

Deelnamevoorwaarden 

Iedere ingeschreven deelnemer van de Col op voor Kom op tegen Kanker kan deelnemen aan de Wedstrijd (hierna de “Deelnemer”). 

Minderjarige Deelnemers mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de  Wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat de Deelnemer toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.  Als de minderjarige Deelnemer deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de Wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.  

De Deelnemer geeft toestemming dat diens foto of video op de sociale media kanalen van Kom op tegen Kanker en de Col op wordt geplaatst.

Deelname aan de Wedstrijd vereist het volstrekt respecteren van het Reglement en de rechten van andere Deelnemers en derden. 

Wedstrijdverloop 

De Wedstrijd loopt van 16 december 2022 tot zondag 8 januari 2023 om 23h59 via sociale media. Op het einde van de Wedstrijd wint 1 Deelnemer een inspanningstest met peter Bert De Backer bij Wolf Performance.  

De Wedstrijd wordt aangekondigd via de kanalen van Kom op tegen Kanker, alsook via nieuwsbrief aan de deelnemers van de Col op. 

Om op een geldige manier deel te nemen aan de Wedstrijd, moet elke Deelnemer:  

  • Op sociale media een leuke foto of video plaatsen; 
  • De hashtag #decolop gebruiken; 
  • Een print screen en/of link naar de post mailen naar decolop.be@komoptegenkanker.be 

De inhoud van de video mag verder: 

geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot diens intellectuele eigendomsrechten; 

niet illegaal zijn, bedreigend, beledigend, lasterlijk, frauduleus, inbreuk maken op de privacy, expliciete, grafische beschrijvingen of beschrijvingen van seksuele aard bevatten, of andere inhoud die als ongepast, beledigend of twijfelachtig kan worden opgevat, en dit naar het oordeel van de Organisator; 

geen persoon of groep van personen op grond van hun religieuze, raciale of etnische afkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of handicap stigmatiseren, treiteren, intimideren of verachten; 

niet in overtreding zijn met dit Reglement; 

geen reclame, sollicitaties of referenties bevatten die geen verband houden met de Organisator; 

geen foto's, opnames of andere voorwerpen bevatten die aan een derde toebehoren.  

Elke Deelnemer kan meerdere keren deelnemen aan de Wedstrijd. 

De inspanningstest is individueel. Dat wil zeggen dat slechts 1 teamlid de prijs wint. 

Deelname aan de Wedstrijd is gratis. De Deelnemer kan geen eventuele deelnemingskosten terugvorderen van de Organisator. 

Bekendmaking van de winnaar 

De winnaar van de Wedstrijd zal bepaald worden door een interne jury van communicatiemedewerkers bij de Organisator op basis van onderstaande criteria:  

  1. Originaliteit van de foto of video;
  2. Creativiteit die door de Deelnemer wordt getoond. 

Alle deelnames worden gerangschikt in een ranking

De winnaar zal gecontacteerd worden via een privé-bericht via e-mail. De winnaar zal gevraagd worden om diens gegevens door te geven aan de Organisator met het oog op het bekomen op de prijs. De winnende foto of video zal op de sociale media-kanalen en de websites van Kom op tegen Kanker en de Col op worden geplaatst. 

Prijs en prijsuitreiking 

De prijs is een inspanningstest met peter Bert De Backer op 16 januari 2023 in Leuven bij Wolf Performance. (hierna de “Prijs”).  

De Prijs kan onder geen enkele voorwaarde omgeruild worden voor een andere prijs of geld. Geenszins kan worden verondersteld dat de Organisator bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de Prijs, zou verlenen of toekennen. 

Indien de winnende Deelnemer de prijs niet ontvangst kan nemen aangezien hij of zij niet beschikbaar is voor de inspanningstest op 16 januari, zal de prijs doorgegeven worden aan de volgende deelnemer in de ranking. 

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, de Prijs wijzigen. 

De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele slechte formulering van de gegevens die de winnaar doorgeeft, wat zou leiden tot een onbekend e-mailadres of een onbekende naam of voornaam van de winnaar. In dat geval wordt de winnaar uitgesloten. 

Privacy en persoonsgegevens 

Door het verstrekken van de persoonsgegevens in het kader van de Wedstrijd, stemt de Deelnemer uitdrukkelijk in met de verwerking en verspreiding van diens persoonsgegevens door de Organisator die verwerkingsverantwoordelijke is. Minderjarige Deelnemers mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd voor het verstrekken van hun persoonsgegevens.  

De Organisator zal persoonsgegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van het beheer en het goede verloop van deze Wedstrijd en met name voor het verdelen van de Prijs. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van de EU.   

De persoonsgegevens van de winnaar kunnen worden verstrekt aan de Organisator gelieerde ondernemingen, aan derden die helpen bij de uitvoering van de Wedstrijd, waaronder prijsleveranciers en -bezorgers, en voor publicitaire doeleinden rondom de Wedstrijd.  

De persoonlijke gegevens van de winnaar zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het beheer van deze Wedstrijd. 

De Deelnemers hebben het recht om hun gegevens te raadplegen, of de verbetering ervan te vragen. Zij kunnen zich ook (kosteloos) verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens voor doeleinden van direct marketing. Om één van deze rechten uit te oefenen dient de Deelnemer hiertoe een gedateerd verzoek te richten aan de Organisator. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de naam van de finalisten en winnaar en de foto’s en video’s genomen tijdens de finale en prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden te gebruiken via de kanalen van Kom op tegen Kanker.  

Aansprakelijkheid 

De Deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken deel te nemen aan de Wedstrijd en vrijwaart de Organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met diens creatieve inbreng.  

De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de Prijs en/of deelname aan de Wedstrijd.  De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de Prijs of indien de Prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

De deelnemer is op de hoogte van de gevraagde procedure wat betreft het sportmedisch geschiktheidsattest zoals beschreven op de website van Wolf Performance (https://wolfperformance.be/testing) en begrijpt de consequenties van dit attest mits hij de winnaar van de wedstrijd is. 

De Organisator besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt of technische problemen, kunnen niet tegen de Organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator. 

Kom op tegen Kanker vzw, behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op te schorten, te wijzigen of te annuleren zonder dat de Deelnemers of welke andere persoon dan ook aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding, als dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden die buiten hun wil gebeuren. 

Elke klacht betreffende deze wedstrijd moet binnen een termijn van 7 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk worden meegedeeld aan het hoofdkantoor van de Organisator. De klachten zullen in geen enkel geval mondeling of telefonisch worden behandeld. De klachten die niet schriftelijk of die buiten bovenstaande termijn worden meegedeeld, zullen niet in aanmerking genomen worden. 

Alle kosten voor deelname aan de Competitie (verplaatsingskosten, telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de Deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator. 

Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk in dit Reglement vermeld staan, zal geen enkele vorm van correspondentie of telefonische communicatie over deze Competitie worden uitgewisseld. 

Elke klacht betreffende deze Competitiemoet binnen een termijn van 7 werkdagen na het einde van de Competitie schriftelijk worden meegedeeld aan het hoofdkantoor van de Organisator. De klachten zullen in geen enkel geval mondeling of telefonisch worden behandeld. De klachten die niet schriftelijk of die buiten bovenstaande termijn worden meegedeeld, zullen niet in aanmerking genomen worden. 

Het reglement 

Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit Reglement aanpassen. Dit Reglement wordt bekendgemaakt op de website decolop.be en kan daar desgewenst worden afgedrukt. 

Dit Reglement is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil betreffende de toepassing ervan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. De Deelnemer en de Organisator verbinden zich ertoe om voorafgaandelijk aan een eventuele procedure te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.