Wandelaar in een bos

Hoe kun je nalaten aan Kom op tegen Kanker

Uiteraard neem je je kinderen, naaste familie en andere dierbaren op in je testament. Mocht je daarvoor de ruimte hebben, dan hopen we dat je in je testament ook een plekje hebt voor Kom op tegen Kanker.

Wil je een deel van je erfenis ten goede laten komen aan Kom op tegen Kanker, dan is het noodzakelijk een testament op te maken. Zonder testament gelden immers de wettelijke erfrechtregels. Je notaris vertelt je graag vrijblijvend welke regels specifiek in jouw situatie van toepassing zijn. Weet dat ook juwelen, waardepapieren of een onroerend goed nagelaten kunnen worden aan onze organisatie.

Meer vrijheid

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Dat geeft je meer vrijheid om te kiezen naar wie je nalatenschap gaat. Zo werd de verhouding tussen de wettelijke reserve van de kinderen, het deel van de erfenis dat voor hen is voorbehouden, en het beschikbaar deel aangepast. Voortaan hebben alle kinderen samen recht op de helft, over de andere helft kun je zelf beslissen.

Je ouders zijn niet langer beschermde wettelijke erfgenamen. Dat is vooral belangrijk indien je geen kinderen hebt. Je kunt ervoor kiezen dat een deel van je nalatenschap niet langer naar je ouders gaat, maar wel bijvoorbeeld naar je partner.

Wil je (een deel) nalaten aan Kom op tegen Kanker, dan is het noodzakelijk een testament op te maken.

Hilde Vandemarliere

Verantwoordelijke Schenkingen en Legaten

Nog een verandering is dat goederen die tijdens het leven werden geschonken (zoals bijvoorbeeld een huis aan een kind), na het overlijden niet 'in natura' meer moeten worden ingebracht. Voortaan wordt alleen de waarde ervan in rekening gebracht om de erfenis gelijk te verdelen tussen de verschillende erfgenamen. Wie al schenkingen deed en liever de oude regels volgt, kan nog een 'akte van behoud' laten opstellen.

Vormen van nalaten

Kom op tegen Kanker opnemen in je testament kan op verschillende manieren. Met een legaat kun je een bepaald deel van je erfenis toewijzen aan een persoon of instelling. Je kunt ook kiezen voor een duolegaat of een monolegaat.

1. Een legaat aan Kom op tegen Kanker

Een legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan Kom op tegen Kanker. Er zijn drie soorten legaten:

  • Algemeen legaat: het beschikbare deel gaat in zijn geheel naar Kom op tegen Kanker, de 'algemene legataris'.
  • Legaat onder algemene titel: het beschikbare deel wordt verdeeld over verschillende erfgenamen. Een bepaald deel – bijvoorbeeld een derde – gaat naar Kom op tegen Kanker.
  • Bijzonder legaat: je wijst bijvoorbeeld een kunstwerk, juwelen, een specifieke som geld, waardepapieren of een onroerend goed toe aan Kom op tegen Kanker.

Een legaat is in twee gevallen voor jou interessant:

  • als je reservataire erfgenamen hebt (erfgenamen die aanspraak kunnen maken op hun reserve) en een bepaald deel van jouw vermogen of bepaalde goederen (max. 50 %) wilt nalaten aan Kom op tegen Kanker.
  • als je geen reservataire erfgenamen hebt en je volledige vermogen wilt nalaten aan Kom op tegen Kanker.
2. Een duolegaat aan Kom op tegen Kanker

Zijn je erfgenamen de zogenaamde 'fiscaal erfgenamen in de zijlijn' (broer, zus, neef, nicht, vriend) en/of geen familiale verwanten en wil je een deel nalaten aan Kom op tegen Kanker? Dan kan een duolegaat aantrekkelijk zijn.

Een duolegaat houdt in dat je een legaat doet aan Kom op tegen Kanker én een legaat doet aan een broer of zus, neef of nicht, oom of tante, vriendin of kennis. Kom op tegen Kanker neemt daarbij de erfbelastingen voor haar rekening, ook de erfbelasting op het deel van de overige erfgenamen. Die erfgenamen hoeven de erfbelasting dus niet zelf te betalen. Dat kan een flink verschil maken, want het hoogste tarief erfbelasting voor deze groep loopt op tot 55 %.

Hoeveel erfbelasting je erfgenamen moeten betalen, is afhankelijk van:

  • het gewest waar de overledene woont,
  • de verwantschap van de overledene met de erfgenaam (hoe dichterbij, hoe lager het tarief),
  • de omvang van het erfdeel (hoe hoger het bedrag, hoe hoger het tarief).

Verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van openbaar nut – dus ook Kom op tegen Kanker – kunnen genieten van een laag en vast tarief, berekend op hun globale erfdeel. In het Vlaams Gewest is dat 8,5 %.

Voorbeeldberekening erfenis van 500.000 euro

Je laat 500.000 euro na aan een vriend. Je vriend houdt 239.500 euro over nadat hij 260.500 euro* aan erfbelasting betaald heeft.

*25 % op de eerste schijf van € 35.000, 45 % op de schijf van € 35.001 tot € 75.000 en 55 % op de schijf van € 75.001 en meer.

Conclusie: door een duolegaat te kiezen stijgt het erfdeel van je vriend met € 10.500 (van € 239.500 naar € 250.000) en kun je Kom op tegen Kanker steunen met € 105.750.

Let op: dit is een voorbeeld op basis van een eenvoudige situatie. Het duolegaat levert niet altijd een (even groot) voordeel op.

3. Een monolegaat aan Kom op tegen Kanker

Ben je niet gehuwd en heb je geen kinderen? Zijn je ouders overleden voordat je overlijdt en heb je wel een broer en/of zus? En wil je ook een deel nalaten aan Kom op tegen Kanker? Overweeg dan een monolegaat. Je broer en/of uw zus krijgt dan je nalatenschap volgens de wettelijke regels en je kent in je testament een bijzonder legaat toe aan Kom op tegen Kanker, dat de erfbelasting of het successierecht van je broer en/of zus voor zijn rekening neemt. Zij genieten dan hetzelfde fiscale voordeel als bij een duolegaat.

De Vlaamse regering wil het duolegaat afschaffen. Kom op tegen Kanker vraagt overleg om tot een nieuw, rechtvaardig systeem te komen waarbij solidariteit via erfenissen nog steeds kan.

Je nalatenschap in vertrouwde handen

Als je nalaat aan Kom op tegen Kanker, investeer je in een wereld zonder kanker voor de volgende generaties. Je nalatenschap is bij ons in goede, vertrouwde handen.

Kom op tegen Kanker beheert de middelen die hem zijn toevertrouwd zorgvuldig, transparant en professioneel. Onze balans wordt neergelegd bij de Nationale Bank en de rechtbank van Koophandel. Een onafhankelijk bureau van revisoren controleert de boeken en elk jaar verschijnt een uitgebreid jaarverslag. Wij werken met duidelijk omschreven en controleerbare procedures voor de uitgifte van fiscale attesten, de opvolging van legaten, de toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek en alle andere financiële activiteiten.

De organisatie ontvangt geen structurele overheidssteun en is volledig afhankelijk van giften. De Vlaamse burger is onze belangrijkste partner: donateurs die ons regelmatig een kleine of grote som schenken; actiecomités die  geldinzamelingsinitiatieven opzetten; mensen die azalea’s kopen tijdens het jaarlijkse Plantjesweekend; deelnemers aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker; mensen die ons opnemen in hun testament. Je bent wellicht een van hen. Weet dat je bijdrage zeer goed wordt besteed.

We zijn je zeer dankbaar als je ons opneemt in je testament. En ook als je ons dat laat weten. Wij kunnen je dan op de hoogte houden van de resultaten van ons werk en uitnodigen op speciale evenementen.

 

Nalatenschappen maken nieuwe behandelingen mogelijk.

An Coosemans

Gynaecoloog en kankeronderzoeker KU Leuven

Prof An Coosemans pasfoto

Je testament eenvoudig geregeld in vier stappen

Een rechtsgeldig testament opmaken, waarin Kom op tegen Kanker is opgenomen, is niet zo ingewikkeld als veel mensen denken. Je kunt het zelf opmaken, maar het heeft ook voordelen om er een notaris voor te vragen. Een overzicht:

1 Maak een overzicht van je bezittingen

Roerende en onroerende goederen, geld, juwelen, waardevolle verzamelingen, meubelen, grond.

2 Breng je situatie in kaart

Breng in kaart wie van je familie voorbehouden of reservataire erfgenamen zijn en op welk deel ze recht hebben. De langstlevende echtgenoot en de kinderen hebben recht op dat voorbehouden of reservataire deel van je nalatenschap. De rest is het 'beschikbare deel', daarover beslis je zelf. Je kunt dat deel van je nalatenschap schenken (beschikken) aan andere familieleden, buren, vrienden en Kom op tegen Kanker. Sinds 1 september 2018 is dat vrij beschikbare deel groter geworden.

3. Vraag advies aan onze specialist

Bij het regelen van je nalatenschap loop je tegen vragen aan. Hilde Vandermarliere is bij Kom op tegen Kanker specialist op dit gebied en neemt graag tijd om je vragen te beantwoorden.

Je kunt vrijblijvend bellen naar 02 227 69 69 of een e-mail sturen naar legaten@komoptegenkanker.be.

4. Schrijf een testament (of vraag het aan de notaris)

Een rechtsgeldig testament kun je op twee manieren verkrijgen: je kunt het zelf opstellen of het aan de notaris vragen.

Op een zelfgeschreven testament moeten een handtekening en een datum staan om te kunnen aantonen dat het de laatste versie is. En uiteraard moet er duidelijk in staan aan wie je wilt nalaten. Het testament laat je het best registreren bij het Centraal Register van Testamenten (CRT). Dat is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Je bent dan immers zeker dat het gevonden wordt na je overlijden. De notaris kan de registratie voor jou doen. Een zelfgeschreven testament is het goedkoopst. De notaris rekent doorgaans enkel iets voor eventueel gegeven advies en beperkte administratieve kosten, waaronder 25 euro voor de registratie bij het CRT.

De tweede mogelijkheid is een notaris vragen het testament volledig voor jou op te stellen. De voordelen daarvan zijn de beveiligde bewaring, de quasi-onaanvechtbaarheid van het testament en dat de notaris je kan adviseren en attenderen op dingen waar je misschien niet aan denkt. De notaris maakt jouw testament op in het bijzijn van twee getuigen. De kosten voor een standaard notarieel testament zullen variëren tussen 250 en 500 euro. Dat is inclusief de kosten voor registratie. Je testament blijft geheim zolang je leeft en zal pas bekeken worden (en uitgevoerd) na je overlijden.

 

Wil je graag meer vrijblijvende informatie of wil je een afspraak maken om samen rustig de mogelijkheden te overlopen? Neem dan contact op met Hilde Vandermarliere.

Een gesprek kan bij je thuis plaatsvinden of in ons kantoor, uiteraard vrijblijvend en in alle discretie.

Word je liever door ons opgebeld? Geen probleem.

 

Heb je deze informatie graag op papier?

Bestel de gratis brochure 'Met uw nalatenschap bijdragen aan een wereld zonder kanker'.

Brochure nalatenschap Kom op tegen Kanker
Adres