Kom op tegen Kanker steunt projecten die de zorg op een innoverende manier aanpakken.

Om in aanmerking te komen voor steun is het essentieel dat het zorgproject inspeelt op psychosociale, maatschappelijke, paramedische of sociale noden en zo bijdraagt tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt en diens omgeving.  

Financiering kan in de vorm van zaaigeld, projectgeld of programmafinanciering

Thuishospitalisatie


Zaaigeld

 • Doel: Een vernieuwend idee testen of implementeren, of voorbereidend werk uitvoeren dat nodig is om te komen tot een kwaliteitsvol groter project. Hieronder kan bijvoorbeeld het vooronderzoek in functie van ambitieuzere projecten en financieringsaanvragen vallen bij Kom op tegen Kanker of andere financieringskanalen (bijv. onderzoek naar buy-in van stakeholders).
 • Duurtijd: Kortdurend, maximaal 1 jaar.
 • Budget: Beperkt, maximaal €70.000.

Projectgeld

 • Doel: Een bepaalde vernieuwing/verbetering van zorg implementeren en/of opschalen. Deze zorgprojecten vertrekken vanuit een aangetoonde zorgnood en vanuit reeds bestaande practice-based evidence, en resulteren in evidence-based practice. Een zorgproject kan ook een onderzoeksluik bevatten, waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan of de (ver)nieuw(d)e zorg het beoogde effect teweegbrengt. 
 • Duurtijd: Projecten van langere duur. De duur staat in verhouding tot de schaalgrootte van het project en is 2 tot 3 jaar. Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het project, dan kan men uitzonderlijk een projectduur van 4 jaar vragen.  
 • Budget: In functie van het project, maximaal €350.000.  
Handen massage

Programmafinanciering (opgepast: enkel op oproep!)

 • Doel: Kennis opbouwen in een afgebakend thema dat in lijn ligt met de prioritaire thema’s van Kom op tegen Kanker, om te komen tot duurzame valorisatie en inbedding in de praktijk en om te bouwen aan kritische massa rond het thema. Het opstellen of bestaan van een consortium is een voorwaarde. Zowel onderzoeks- als zorgprojecten (die in lijn liggen met het vijfjarenplan van Kom op tegen Kanker) kunnen voorwerp uitmaken van een programma-oproep. 
 • Duurtijd: Maximaal 5 jaar.  

Financieringsaanvraag mogelijk vanaf de oproep die wordt gelanceerd op de website van Kom op tegen Kanker. De precieze voorwaarden waaraan het voorstel moet voldoen, het beschikbare budget, en de indienprocedure worden gespecifieerd bij de publicatie van de oproep. 

 

NIEUW! Projectoproep 2023 zeldzame en complexe kankers

 • Doel: Kom op tegen Kanker lanceert een oproep om onderzoeks- of zorgprojecten in te dienen die de zorg voor patiënten met een zeldzame en complexe kanker verbeteren, met de specifieke nadruk op een multidisciplinaire en holistische aanpak van deze zorg. Een project kan focussen op een verbetering van het hele zorgtraject (diagnosestelling tot en met nazorg) of op een van de schakels binnen het zorgtraject.
 • Duurtijd: maximum 3 jaar, waarbij de duur in verhouding staat tot de schaalgrootte van het project.
 • Budget: in functie van het project; maximaal €350.000. Er kan uitzonderlijk van dit maximale budget afgeweken worden, waarbij het budget in verhouding staat met de (potentiële) impact van het project en dit duidelijk beargumenteerd wordt.

Aan welke voorwaarden moet je project voldoen om gefinancierd te worden? Wie beoordeelt de aanvragen en wat zijn de deadlines?