Nieuwe financieringslijn bij Kom op tegen Kanker

Financiële steun en inhoudelijke versterking

Kom op tegen Kanker biedt al lang financiële steun aan organisaties en sociale ondernemingen die psychosociale ondersteuning geven aan kankerpatiënten en hun naasten. Tot nu toe verliep dat in de vorm van projectfinanciering: financiële steun voor een afgebakende taak en een beperkte periode.

Nieuw is dat Kom op tegen Kanker vanaf nu die organisaties structurelere steun wil bieden, waarbij ze enerzijds financiële steun krijgen voor hun werking, maar anderzijds ook inhoudelijk versterkt worden. Die inhoudelijke begeleiding focust op twee zaken: de organisationele veerkracht en impactgericht werken. 

 • Organisationele veerkracht
  Het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg staat altijd centraal, maar we stellen vast dat het zakelijke en bestuurlijke aspect vaak op de achtergrond geraakt. Wij willen inhoudelijke begeleiding geven wat betreft de vormgeving, uitbouw, inhoudelijke en zakelijke leiding van de organisatie of onderneming. Dit betreft dan bijvoorbeeld het proactief bezig zijn met begroting en inkomstenwerving, personeelsbeleid, strategische planning en communicatie, het opzetten van strategische partnerschappen, enzovoort. Op lange termijn heeft een gebrek aan aandacht voor die organisationele veerkracht immers ook negatieve gevolgen voor het zorgaanbod, dat niet op een duurzame manier kan bestendigd worden. Eender welk kwaliteitsvol zorgaanbod moet organisatorisch sterk ingebed zijn en daarop wil Kom op tegen Kanker meer inzetten.
 • Impactgericht werken
  Om de zorg die geboden wordt permanent te kunnen verbeteren, willen we het meten van resultaten en effecten van de zorg aanmoedigen en begeleiden. Wat is bijvoorbeeld de werkelijke impact van de zorg die geboden wordt in een zorghuis? Impactgericht werken betekent de gewenste impact constant voor ogen houden, en zodoende kritisch naar de eigen werking kijken: zetten we onze energie wel in waar we het meeste resultaat kunnen of willen boeken? Hoe kunnen we die impact nog vergroten? Wat dient daarvoor anders of beter georganiseerd te worden? Dat zijn de vragen die organisaties die impactgedreven werken zichzelf durven stellen.

Voor wie?

 • Kom op tegen Kanker wil deze steun bieden aan organisaties en sociale ondernemingen die de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten als centrale doelstelling hebben. Zo zijn er in Vlaanderen meer en meer zorghuizen, zorghotels, enzovoort.  De structurele steun die Kom op tegen Kanker biedt, richt zich zowel op reeds bestaande organisaties als op starters.
 • Vlaanderen telt ook al enkele inloophuizen voor kankerpatiënten. Die huizen wil Kom op tegen Kanker ook graag een gelijkaardige financiële en inhoudelijke ondersteuning bieden. Dit jaar onderzoeken we eerst met de bestaande inloophuizen hoe dit zorgconcept het best vorm krijgt om tegemoet te komen aan de vraag van een zo groot mogelijk aantal patiënten, om pas vanaf 2018 in te zetten op een verdere verspreiding ervan.

Ontvankelijkheidscriteria*

 • De aanvrager is geen reguliere zorgactor: zorgorganisaties die voldoende reguliere (overheids)middelen voorhanden hebben, komen niet in aanmerking.
 • Het bieden van psychosociale zorg aan (ex)kankerpatiënten of hun naasten is de centrale missie van de organisatie of onderneming, en/of (ex)kankerpatiënten of hun naasten maken de grootste groep uit bij de gebruikers.
 • De aanvrager moet gevestigd zijn op Vlaams grondgebied, of moet een Nederlandstalige organisatie zijn in het Brussels gewest.
 • De grootste impact van de organisatie of onderneming moet zich situeren in Vlaanderen en/of Brussel.

  * de criteria worden meer in detail beschreven in het reglement.

Selectiecriteria*

 • Het aanbod is belangrijk, kwaliteitsvol, en vernieuwend.
 • De organisatie heeft een voldoende groot en inclusief bereik.
 • Voldoende aandacht voor financiële duurzaamheid.
 • Er is een bekwaam team en bestuur.
 • Er is bereidheid tot impactgericht werken.

  * de criteria worden meer in detail beschreven in het reglement.

Praktisch

     Timing

 • Pre-starters kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen, en zullen daar meestal een antwoord op krijgen binnen de vier weken.
 • Voor starters en bestaande organisaties wordt er gewerkt met twee indieningsmomenten per jaar:
  - Eerste indieningsdatum: 27 april 2017. Verwacht antwoord steunaanvraag: 5 juli 2017. Een infosessie voor wie wil indienen, vindt plaats op donderdag 23 februari 2017 van 10u tot 12u in Brussel. Gelieve op voorhand in te schrijven bij nele.verbruggen@komoptegenkanker.be 
  - Tweede indieningsdatum: 6 november 2017. Verwacht antwoord steunaanvraag: 15 december 2017

    

      Indieningsprocedure

Help mee

Doe een gift!