Algemene voorwaarden Plantjesweekend

Vrijwilligers voor het Plantjesweekend worden officieel erkend als actievoerder ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zij en de andere leden van hun plantjesteam gaan akkoord om: 

 • via mail op de hoogte gehouden te worden over de voortgang van het Plantjesweekend.
   
 • enkel activiteiten te organiseren die passen binnen de waarden, filosofie en doelen van Kom op tegen Kanker.
   
 • niet naar voren te treden als Kom op tegen Kanker, maar in eigen naam of als vereniging. Je neemt er kennis van dat het logo en de naam van Kom op tegen Kanker de exclusieve eigendom zijn van Kom op tegen Kanker en enkel mogen worden gebruikt op voorwaarde dat duidelijk wordt aangegeven (op promotiemateriaal en door vertoon op aanvraag van dit attest) dat het gaat om een actie voor Kom op tegen Kanker. Als actievoerder ‘zet je je in voor’, ‘organiseer je een actie ten voordele van’ Kom op tegen Kanker, doch treed je niet op als Kom op tegen Kanker.
   
 • fondsenwervende activiteiten op volledig onbezoldigde basis te organiseren. Je verbindt je ertoe geen opdrachten tegen vergoeding of bezoldiging toe te vertrouwen aan personeel in dienst, direct of indirect, behalve na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Kom op tegen Kanker.
   
 • erover te waken dat alle vrijwilligers die bij de activiteiten worden betrokken, alle voorzorgen nemen om ongevallen te voorkomen en dat ze geen daden stellen die gevaarlijk kunnen zijn. Kom op tegen Kanker voorziet voor zijn actievoerders in sommige gevallen in een verzekering. In andere gevallen doe je er goed aan om zelf een verzekering te nemen.
   
 • de richtlijnen over aftrekbare giften stipt na te leven (i.k.v. artikel 104 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992). Giften zijn vanaf 40 euro per jaar fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat er geen tegenprestatie tegenover staat (bijv. deelname aan een activiteit, tombola, levering van een goed of dienst, promotionele aandacht …) en op voorwaarde dat het gestorte bedrag alleen van de donateur in kwestie komt, en niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling vertegenwoordigt. De gift moet rechtstreeks van de donateur aan Kom op tegen Kanker worden overgemaakt, zonder tussenkomst van derden. Vind hier meer info over het verschil tussen een actie en een gift.
   
 • het attest van officiële actievoerder onmiddellijk terug te bezorgen als Kom op tegen Kanker gebruik maakt van zijn exclusief recht om eenzijdig een einde te maken aan de samenwerking.
   
 • op de hoogte te zijn dat Kom op tegen Kanker tijdens het Plantjesweekend sfeerbeelden kan maken. Deze beelden kunnen gebruikt worden in de communicatie van Kom op tegen Kanker. Wie liever niet in beeld komt, kan dat ter plaatse melden aan de fotograaf/cameramedewerker.
   
 • op de hoogte te zijn dat je je rechten m.b.t. persoonsgegevens – o.a. het corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang verlenen, zich verzetten tegen het gebruik, een beperking van gebruik vragen … - kunt raadplegen in het privacybeleid van Kom op tegen Kanker en ons hierover kunt contacteren via info@komoptegenkanker.be of 02 227 69 60. Kom op tegen Kanker garandeert dat persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn en met de nodige vertrouwelijkheid worden behandeld. 
   
 • elke verkooplocatie te melden via de teampagina. Kom op tegen Kanker heeft het recht te vragen om een andere verkooplocatie te zoeken.
   
 • ervoor te zorgen dat het geld en eventuele giften uit de plantjesverkoop ten laatste op 31 oktober van hetzelfde jaar op de rekening van Kom op tegen Kanker (BE91 4300 3617 0176) staat, met vermelding van de actiecode (zie je attest).