Belang van referentiecentra voor zeldzame en complexe kankers

De oprichting van referentiecentra voor zeldzame en complexe kankers moet dringend een plek krijgen op de politieke agenda’s. Zodat alle kankerpatiënten binnen afzienbare tijd kunnen rekenen op de best mogelijke medische en psychosociale zorg, van diagnose tot en met nazorg. Daarom doet Kom op tegen Kanker tien beleidsvoorstellen en organiseerde het op 20 november 2023 een studiedag over betere zorg voor patiënten met zeldzame en complexe kankers.

De overheid nam de voorbije jaren al enkele initiatieven, zoals de concentratie van de chirurgie van pancreaskanker en slokdarmkanker. In deze legislatuur moeten er nog referentiecentra voor de behandeling van hoofd-halskankers worden opgericht. Ook referentiecentra voor eierstokkanker staan op het programma. Maar er blijft nog een lange lijst van zeldzame en complexe kankers over (zie hieronder). De zorg voor deze kankers kan en moet beter. Kom op tegen Kanker vraagt de federale en deelstaatoverheden daarom om een versnelling hoger te schakelen en een planning op te stellen voor het oprichten van referentiecentra voor de overblijvende zeldzame en complexe tumoren.

Zeldzame kankers zijn kankers met een incidentie van minder dan zes gevallen per 100.000 inwoners per jaar. Van één zeldzame kanker worden in België zo’n 530 nieuwe diagnoses per jaar gesteld. De meeste zeldzame tumoren treffen minder dan 100 patiënten per jaar. Zeldzame kankers vormen in de Europese Unie (EU) zo’n 20 à 30 % van de nieuwe kankerdiagnoses. Voorbeelden van zeldzame tumoren zijn bepaalde hoofd-halskankers, sarcomen, sommige vrouwelijke en mannelijke genitale kankers, bepaalde hersentumoren en neuro-endocriene tumoren (zie tabel). Kankers die complexe zorg vereisen, zijn kankers op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bepaalde oogtumoren, kankers in specifieke omstandigheden zoals tijdens de zwangerschap, kankers waarvan een adequate behandeling en diagnose een hoog expertiseniveau vereisen zoals slokdarmkanker of eierstokkanker, of kankers waarvoor hoogtechnologische of dure infrastructuur nodig is. Bijvoorbeeld hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) voor buikvliestumoren.

Heel wat complexe behandelingen zijn in België over veel ziekenhuizen verspreid. Dit leidt tot minder goede uitkomsten. Een goede organisatie van de zorg zal tot betere resultaten leiden.

David Vansteenbrugge

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

David Vansteenbrugge

De diagnosestelling en de behandeling zijn voor patiënten met een zeldzame tumor extra uitdagend, bijvoorbeeld omdat er minder onderzoek naar gebeurt, of omdat het zorgteam minder kansen heeft om ervaring op te doen met deze kankers. In Europa bedraagt de relatieve vijfjaarsoverleving voor frequente tumoren 65 %. Voor zeldzame tumoren is dat slechts 47 %. Patiënten zelf ervaren ook een moeilijker zorgtraject. De diagnosestelling laat lang op zich wachten. Ze ervaren minder zorgcontinuïteit. Patiënten getuigen hoe het lang duurde voor ze bij de juiste zorgverstrekker terechtkwamen, of dat ze eerder per toeval in een centrum met de juiste expertise terechtkwamen. Patiëntenverenigingen stellen vast dat de kwaliteit van de ondersteunende zorg, bijvoorbeeld na een ingrijpende operatie zoals verwijdering van de larynx, sterk verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis.

Een goede organisatie van de zorg zal tot betere resultaten leiden. In Frankrijk bijvoorbeeld werd een netwerk van referentiecentra voor een gespecialiseerde diagnosestelling en behandeling van sarcomen opgericht. Bespreking van de diagnose en de behandeling door een gespecialiseerd multidisciplinair team in deze referentiecentra leidde tot minder herval. Chirurgie van sarcomen in een gespecialiseerd centrum zorgde voor een betere overleving. In 2015 werd in UZ Leuven een zorgpad voor peniskanker ingevoerd, gekoppeld aan afspraken met urologen in andere ziekenhuizen om patiënten met deze kanker door te verwijzen naar UZ Leuven. Sindsdien verbeterden de zorguitkomsten, met bijvoorbeeld meer orgaansparende chirurgie en minder complicaties.

Bij patiënten met eierstokkanker is de mediane overleving 2,5 jaar langer indien ze worden behandeld in ziekenhuizen met meer patiënten.

David Vansteenbrugge

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

David Vansteenbrugge

Heel wat complexe behandelingen zijn in België over veel ziekenhuizen verspreid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de behandeling van buikvlieskanker en hersentumoren. Dit leidt tot minder goede uitkomsten. Voor complexe behandelingen van longkanker, eierstokkanker, pancreaskanker, hoofd-halskanker en hersentumoren zijn er betere uitkomsten in ziekenhuizen die een hoger aantal patiënten behandelen. Zo is de mediane overleving bij patiënten met eierstokkanker 2,5 jaar langer indien ze worden behandeld in ziekenhuizen met meer patiënten.

Ook in andere landen staat dit thema op de agenda. In Nederland is in 2023 een plan van aanpak gemaakt voor netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker. Dit plan omvat afspraken over de behandeling van zeldzame kankers. Het plan voorziet in volumenormen voor complexe interventies, met 50 tot 100 interventies per jaar per locatie als minimumnorm. In Frankrijk werden in 2019 nationale netwerken voor de behandeling van patiënten met een zeldzame kanker gecertificeerd.

De beste zorg voor iedereen

Voor de studiedag over complexe en zeldzame tumoren bereidde Kom op tegen Kanker enkele beleidsvoorstellen voor. Deze zijn gebaseerd op een dossier uit 2020. Omdat er zich enkele evoluties voordeden in het veld, en omdat we vaststellen dat er de voorbije jaren wel vooruitgang wordt geboekt, maar dat alles erg langzaam gaat, maakten we geactualiseerde beleidsvoorstellen. Daarvoor werden gesprekken gevoerd met verschillende experts die in verschillende posities actief zijn in de gezondheidszorg (zie hieronder).

Het uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op de beste zorg, ongeacht het soort kanker. Bij deze zorg moeten we zo veel mogelijk rekening houden met de keuzes en belangen van de patiënt. We moeten dus concentreren als het een meerwaarde heeft voor de overleving of de levenskwaliteit. Als het kwaliteitsvol kan, moet zorg thuis of in een lokaal ziekenhuis mogelijk zijn. Het is daarom ook essentieel dat ziekenhuizen samenwerken in netwerken, waarbij een referentiecentrum de behandeling plant en de complexe onderdelen van de diagnosestelling en behandeling uitvoert.

We moeten een stap zetten naar een betere kankerzorg door een globale aanpak van de zorgorganisatie voor mensen met een zeldzame of complexe kanker, in plaats van kanker per kanker afspraken te maken over concentratie. De precieze methode en de weg naar dit doel moeten nog verfijnd worden. Zo moeten we zoeken naar een goed evenwicht tussen top-down aansturen en ruimte geven aan bottom-up initiatieven. In elk geval is het aan de overheid om een duidelijk kader met kwaliteitsnormen en een ondersteunend financieringssysteem uit te tekenen.

Geactualiseerde beleidsvoorstellen