Recht op een gezond leefmilieu

Info en voorwaarden financiering preventieprojecten en -onderzoek

Door preventieprojecten te financieren wil Kom op tegen Kanker meer inzicht bekomen in stoffen die kanker veroorzaken. Met de resultaten kan de organisatie de Vlaamse, federale en Europese overheid aansporen om ons beter te beschermen.

Momenteel steunen we onderzoek dat een beter inzicht geeft in de risico's van blootstelling aan roet. Het kan gaan om onderzoek naar de concentratie van roet - zowel in buitenlucht als interne blootstellingsmerkers - of om onderzoek naar het verband tussen de blootstelling aan roet en veranderingen in het DNA. De call spitst zich toe op fundamenteel onderzoek. De inzichten moeten ons helpen om de overheid aan te sporen de burger beter te beschermen. De projectaanvragen worden beoordeeld door de preventiecommissie van Kom op tegen Kanker.

Voorwaarden om in te dienen

  • Een project duurt in principe maximaal 4 jaar. Afwijkingen van de maximum projectduur dienen grondig gemotiveerd te worden.
  • Het maximale budget per project is 500.000 euro.
  • Elke ingebrachte kostenpost moet rechtstreeks en ondubbelzinnig verband houden met en verantwoord worden in het kader van het project. Het staat de Preventiecommissie die de projecten beoordeelt vrij kostenposten te schrappen en/of aanpassingen aan het budget op te leggen als voorwaarde voor toekenning.
  • In geen geval mogen overheadkosten (indirecte kosten) in rekening worden gebracht. Het gaat hier om kosten die niet eigen zijn aan het aangevraagde project. Dit omvat onder meer kosten voor verwarming, huur, water ...
  • Aangezien het om een subsidie gaat voor een project dat door de projectverantwoordelijke bij de projectfinancier werd ingediend, is de financier hiervoor geen BTW verschuldigd.
  • Een projectaanvrager mag in deze oproep maximaal 1 project indienen als projectverantwoordelijke. De functie van hoofdpromotor en copromotor zijn cumuleerbaar.

Hoe doe je een aanvraag?

  • Aanvragen voor een onderzoeksproject gebeuren via het online aanvraagformulier.
  • Een aanvraag is pas volledig als alle informatie op de website ingevuld is én als het aanvraagformulier geüpload is.

Vragen?

  • Indien je bijkomende vragen hebt over de oproep kun je ons contacteren op infoprev@komoptegenkanker.be.
  • Voor problemen met het aanmaken van een login en andere technische problemen kun je IT-care contacteren: service@itcare.be of bel 057 300 301 tijdens de kantooruren.