Diversiteit in gezondheid en (toegang tot en gebruik van) gezondheidszorg in België en Vlaanderen: analyse van de HIS (Health Interview Survey/ Nationale gezondheidsenquête) data.

Psychosociaal
Promotors:
Sara Willems (Ugent)
Project Partners:
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€54.866

Samenvatting

Het project dat hier voorligt, heeft als doel te onderzoeken of er een verschil is in ziekte, preventie, gezondheidsgedrag en patiënten-ervaringen bij patiënten uit kwetsbare groepen.
Daartoe willen we de HIS data uit 2013 analyseren met een specifieke aandacht voor de invloed van diversiteit (etnisch-cultureel, socio-economisch, gender en leeftijd) op aspecten van gezondheid en gezondheidszorg zoals deze in de HIS bevraagd werden.
De HIS data bevatten concreet heel wat informatie die voor Kom op tegen Kanker interessant kan zijn :

- Fysieke gezondheid
- Kankerpreventie (cervix-, borstkanker-, colonkankerscreening)
- Middelengebruik (roken, passief roken, alcohol, …)
- Gezond gedrag (voeding, beweging)
- Medische consumptie (huisarts, specialist,…)
- Sociale context (sociale steun, …)

Resultaten

De resultaten tonen dat er een substantiële invloed is van zowel migratieachtergrond, opleidingsniveau, inkomen, geslacht en leeftijd op verschillende gezondheids- en gezondheidszorgaspecten. Voor wat betreft migratie, zien we globaal dat migratie-achtergrond op een aantal aspecten van gezondheid en gezondheidszorg een negatieve invloed heeft, hoewel er ook verschillen bestaan tussen migrantengroepen onderling. Niet alle migrantengroepen zijn dus even kwetsbaar. Zo blijken een slechte subjectieve gezondheid, kans op een angststoornis, gebrek aan sociale steun, onvoldoende lichaamsbeweging en beperktere deelname aan baarmoederhalskankerscreening significant meer voor te komen bij voornamelijk
eerstegeneratiemigranten (en meestal deze met een niet-westerse achtergrond). Daarentegen zien we voor roken en alcoholgebruik in het algemeen betere cijfers voor met name de eerstegeneratiemigranten met een niet-westerse achtergrond. Op het vlak van gezondheidszorggebruik bleek dat eerstegeneratiemigranten, zowel westerse als niet-westerse, minder vaak een vaste huisarts hadden en ook minder vaak contact hadden gehad met een huisarts de laatste 12 maanden. Alle groepen met een migratie-achtergrond neigen daarentegen tot een groter gebruik van spoeddiensten. De resultaten van het onderzoek zijn een belangrijke actualisatie van de kennis over verschillen in gezondheid en gezondheidszorg voor diverse kansengroepen in onze maatschappij. De resultaten zijn een bron van informatie die richting kunnen geven aan het werk van hulpverleners en middenveldorganisaties die met deze groepen in contact komen of er zorg aan bieden. Zo kunnen hulpverleners extra attent zijn voor bepaalde zaken (bv. mentale gezondheid bij mensen met een migratie-achtergrond, de belangrijke sociale gradiënt die in verschillende aspecten van gezondheid opduikt). Ook dragen de bevindingen bij aan onderwijs rond diversiteitssensitieve zorg, door de aandacht te vestigen op invloed van diversiteit o