Bestuur

Kom op tegen Kanker is zowel een vzw als een stichting van openbaar nut (son). Voorzitter is Jean-Jacques Cassiman, Frank Deboosere is campagneleider en Marc Michils algemeen directeur.

Behalve een voorzitter heeft Kom op tegen Kanker:

 • een vicevoorzitter: Jacques De Grève
 • een schatbewaarder: Paul Van Den Haute
 • een secretaris: Rik Duyck

Met het oog op een optimaal systeem van goed bestuur, gebaseerd op een ondubbelzinnige en transparante verdeling van bevoegdheden, werd de bestuursstructuur in 2013 aangepast. De organistie telt een aantal bestuursorganen.

Raad van bestuur

Kom op tegen Kanker wordt geleid door zijn raad van bestuur die wordt benoemd door de algemene vergadering volgens een transparante procedure. De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bepaalt het algemeen beleid en de strategie, op voorstel van de algemeen directeur en de directie. De leden van de raad van bestuur hebben een complementaire kennis en ervaring:

 • academische en biomedische ervaring;
 • ervaring in fondsenwerving, acties, communicatie en campagnes;
 • ervaring in de gezondheidszorg en de nodige terreinkennis van (para-)medische en psychosociale zorg, met vertegenwoordiging vanuit de patiëntenverenigingen;
 • expertise in bedrijfsvoering, onder meer financiële, juridische, managementcompetenties, en de nodige bestuurservaring.

Algemeen directeur

De algemeen directeur zorgt voor het dagelijkse bestuur en wordt benoemd en ontslagen door de raad van bestuur. Hij brengt regelmatig verslag uit bij de raad van bestuur. De algemeen directeur delegeert aan de directie een aantal van zijn taken. De directie rapporteert aan de raad van bestuur.

Directie

Hedwig_Verhaegen

Hedwig Verhaegen

Directeur Kennis & Beleid en Externe Projecten

Stuurgroep

De stuurgroep van Kom op tegen Kanker adviseert de raad van bestuur over de fondsenwerving, acties en campagnes van Kom op tegen Kanker.

Psychosociale en biomedische commissie

De psychosociale en de biomedische commissie verstrekken leidende adviezen aan de raad van bestuur inzake de keuze en evaluatie van de externe psychosociale en biomedische projecten die gefinancierd worden met middelen van Kom op tegen Kanker. De patiëntencommissie heeft ook haar inbreng.

Auditcomité

De raad van bestuur laat zich verder bijstaan en adviseren door gespecialiseerde comités, samengesteld uit een of meerdere bestuurders. Zo staat het auditcomité de raad van bestuur bij in zijn toezichtsfunctie, onder andere op de betrouwbaarheid en de samenhang van de financiële informatie, en op de betrouwbaarheid van de interne controle- en risicobeheersystemen.

Algemene vergadering

In de algemene vergadering zijn de verschillende instanties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de kankerbestrijding. Ze heeft de bevoegdheden die haar toegekend worden volgens de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. Daartoe behoren o.a. de volgende bevoegdheden:

 • de wijziging van de statuten;
 • benoemen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur;
 • goedkeuren van de rekeningen;
 • valideren van de begrotingen;
 • goedkeuren van de missie en de visie van Kom op tegen Kanker;
 • valideren van het strategisch plan van Kom op tegen Kanker, zoals voorgedragen door de raad van bestuur.