Creatieve actie voor Kom op tegen Kanker

Samen staan we sterker

Kom op tegen Kanker kan en doet het niet alleen. Sàmen staan we sterker in de strijd om kanker en kankersterfte als gevolg van (mee)roken, alcoholgebruik, overgewicht, fijn stof, asbest en hormoonverstorende stoffen te voorkomen. Samen met diverse Vlaamse, Belgische, Europese en internationale coalities ijveren we voor een samenleving waarin een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd en een gezonde leefomgeving wordt nagestreefd. Ook inzake vroegopsporing van kanker werken we samen met andere organisaties.

Voorkomen is beter dan genezen

Kom op tegen Kanker is één van de initiatiefnemers van het Preventieplatform, dat de gezondheid van iedereen wil verbeteren om zo bij te dragen tot meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren. Samen met heel wat andere organisaties willen we er mee voor zorgen dat mensen gezond geboren worden en blijven, want voorkomen is altijd beter dan genezen. 
Om diezelfde reden maken we ook deel uit van de partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werkend (PO OSW). Zo zetten we mee onze schouders onder een versterkte samenwerking tussen partners in preventie. 
 

Samen strijden tegen kanker

Kom op tegen Kanker is lid van de Association of European Cancer Leagues (ECL). Samen ijveren we voor een gezonde levensstijl: niet (mee)roken, gezond eten, veel bewegen, weinig of geen alcohol. We maken deel uit van twee werkgroepen die rond deze thema’s werken: de 'obesity group' en de 'tobacco control group'.  

Samen met ECL pleiten we op Europees niveau ook voor een gezonde leefomgeving. Zo zorgden we er mee voor dat ECL het thema leefomgeving op zijn agenda zette en zelf lid werd van Health & Environment Alliance.
Tot slot werken we met ECL ook samen rond vroegopsporing en maken we deel uit van de ECL-werkgroep 'early detection'. 

Gezond

Samen strijden voor een gezonde levensstijl

  • Een rookvrije wereld

Rookvrije wereld
Consortium Tabak

In Vlaanderen maakt Kom op tegen Kanker deel uit van het Consortium Tabak. Dit consortium is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van tabakspreventie en rookstopbeleid. Het bestaat uit het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker.  
Binnen het consortium is de taak van Kom op tegen Kanker antirookcampagnes te ontwikkelen voor en door jongeren. 

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

Op nationaal niveau voeren we de strijd vanuit de vzw Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. De Alliantie streeft naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van (mee)roken. De Alliantie werd in 2017 opgericht door Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker, waarna zeven andere organisaties aansloten:  Vlaams Instituut Gezond Leven, Fonds des Affections Respiratoires  (FARES), Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding  (VRGT), Observatoire de la Santé du Hainaut  (OSH), Service d’Etude et de la Prévention du Tabagisme  (SEPT), Gezinsbond  en de Belgische Cardiologische Liga. 

De vzw Alliantie voor een Rookvrije samenleving leverde belangrijke input voor de Interfederale Strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie, die in december 2022 werd goedgekeurd. De komende jaren zal de Alliantie de beleidsmakers ondersteunen bij de implementatie van de vijftien vooropgestelde doelstellingen en blijven ijveren voor noodzakelijke stappen die nog moeten gezet worden. Deze zijn gebundeld in het memorandum 2024: acht maatregelen die absolute prioriteit verdienen als we de ambitie van een rookvrije generatie willen waarmaken. 

Met de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving en de campagne 'Generatie Rookvrij' wil de Alliantie roken denormaliseren en streven naar een maatschappij waarin ieder kind geboren vanaf 2019 rookvrij kan opgroeien. De Alliantie streeft ernaar om van niet-roken de norm te maken in de hele samenleving en dit voor alle bevolkingsgroepen, ook de sociaal kwetsbare groepen waardoor de gezondheidsongelijkheid kan teruggedrongen worden.  De aanpak steunt op twee pijlers: 

  • Voorkomen dat er nieuwe rokers bijkomen. Enerzijds door jongeren te beschermen tegen de verleiding om te beginnen met roken, anderzijds door kinderen te beschermen tegen tabaksrook. 
  • Het aantal rokers terugdringen door hen te stimuleren om te stoppen met roken.  

Meer realisaties lees je in het jaarverslag 2022 van de vzw Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. 

Generatie Rookvrij
Samenwerking over de landsgrenzen 

Op Europees en internationaal niveau is Kom op tegen Kanker lid of coalitiepartner van: 

 

Alcohol-water
  • Bewuster en gezonder omgaan met alcohol 

We streven naar maximale gezondheidswinst – zeker voor de kwetsbaren – door onder meer via beleidswerk alcohol als veroorzaker van kanker aan te pakken. We proberen daarvoor onze krachten te bundelen met andere organisaties, zoals het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Via campagnes zetten zij op regelmatige tijdstippen bepaalde onderwerpen in de schijnwerpers, om zo een draagvlak te creëren voor maatregelen en een verandering in attitude tegenover alcohol.

  • Een betere regelgeving rond zonnebanken

Kom op tegen Kanker werkt ook samen met Euroskin, een onafhankelijke internationale organisatie die huidkanker bestrijdt. 

Samen strijden voor een gezonde leefomgeving 

  • Een betere bescherming tegen hormoonverstorende stoffen

Parfum

Kom op tegen Kanker voert de strijd tegen hormoonverstorende stoffen samen met andere organisaties zoals, onder meer, Gezinsbond, onafhankelijke ziekenfondsen, Tegengif en via Allianties zoals de internationale organisatie Health & Environment Alliance en het Europese samenwerkingsverband EDC Europe, waar we lid van zijn. 

Lees hier meer over het onderzoek van Kom op tegen Kanker, Stichting Tegengif uit Nederland en de Deense consumentenbond over de aanwezigheid van schadelijke chemische stoffen (waaronder hormoonverstorende stoffen) in parfums. 

Naar aanleiding van het PFOS-schandaal pleitten we samen met milieu- en natuurverenigingen, gezondheids- en gezinsorganisaties we voor een gespierder milieubeleid in Vlaanderen dat de gezondheid van iedere Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders.

Samen met 45 Belgische milieu-, landbouw-, gezondheidsorganisaties en ziekenfondsen riepen we op 22 juni 2023 de Vlaamse, Waalse en federale regering in een open brief op tot een totaalverbod op glyfosaat. Ze willen we burgers, landbouwers en het leefmilieu beschermen tegen de blootstelling aan deze risicovolle stof.

Samenwerking over de landsgrenzen 
EDC-Free Europe

Kom op tegen Kanker is campagnepartner van EDC-Free Europe. In deze coalitie zijn meer dan 70 milieu-, gezondheids-, vrouwen- en consumentenorganisaties uit heel Europa vertegenwoordigd die zich zorgen maken over hormoonverstorende stoffen en hun invloed op milieu en gezondheid. 

Health & Environment Alliance 

Kom op tegen Kanker is lid van de internationale organisatie Health & Environment Alliance (HEAL). HEAL is een koepelorganisatie van milieu- en gezondheidsorganisaties die bezig zijn met de gezondheidseffecten van milieuveranderingen in de Europese Unie.

Gezonde voeding
  • Een betere bescherming tegen fijn stof

Om te wegen op het nationaal en Europees beleid rond luchtkwaliteit, werken we samen met een coalitie van gezondheids- en milieuorganisaties, waaronder Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Gezinsbond en de Belgische ziekenfondsen. Samen sporen we onze beleidsmakers aan om daadkrachtiger en ambitieuzer op te treden tegen luchtvervuiling. Onze eisen kun je terugvinden in onder andere dit opiniestuk en persbericht.