Biomedisch onderzoek

Innoverend onderzoek dat de overlevingskansen van kankerpatiënten vergroot of de levenskwaliteit verbetert: dat is wat Kom op tegen Kanker steunt. Zeker als de overheid of farmaceutische industrie dat niet of onvoldoende financiert. De organisatie doet dat niet alleen, maar met de hulp van (ex-)kankerpatiënten.

De innoverende projecten die we financieren, zijn van hoge kwaliteit en verbeteren de behandeling en/of levenskwaliteit van kankerpatiënten. Het gaat zowel om klinisch als om translationeel onderzoek op voorwaarde dat patiënten direct betrokken zijn en centraal staan in het onderzoek.

De resultaten hebben een impact op het diagnosticeren, de behandeling en opvolging van kankerpatiënten en de bijwerkingen die ze ervaren. De onderzoeken vertalen de inzichten van translationeel of klinisch onderzoek naar de praktijk.

Als een onderzoeksproject aan die voorwaarden voldoet, komt het in aanmerking voor financiering. Alleen projecten waarvoor de financieringsmogelijkheden beperkt zijn, krijgen effectief een toelage.

De onderzoeken duren doorgaans vier jaar en worden nauwgezet opgevolgd door de organisatie.

Naast onderzoeksprojecten voorziet Kom op tegen Kanker in steun aan beurzen voor jonge doctoraatsonderzoekers.

Een klinische studie past in deze oproep als voldaan is aan volgende zeven voorwaarden:

 1. De klinische studie wordt uitgevoerd bij (ex-)kankerpatiënten.
 2. Het betreft een prospectieve klinische studie waarbij patiëntrelevante uitkomsten van een medische interventie (diagnostisch of therapeutisch) onderzocht worden, hetzij gericht op de behandeling van kanker, hetzij gericht op de nevenwerking(en) van de kanker(behandeling).
 3. De studie is kwaliteitsvol op vlak van evidentie, veiligheid en haalbaarheid.
 4. De studie dient op elk moment uitgevoerd te worden in functie van een maximale meerwaarde voor (ex-)kankerpatiënten. Het onderzoek wordt daarbij gekenmerkt door volgende aspecten:
  • Primaire uitkomsten die een concrete nood van (ex-)kankerpatiënten vertegenwoordigen en gebaseerd zijn op rechtstreekse input van (ex-)patiënten.
  • Primaire uitkomsten die patiëntrelevant zijn en daardoor correleren met een aantoonbare verbetering van de levenskwaliteit of een aantoonbare verbetering van de levensverwachting met behoud van levenskwaliteit.
  • Een multidisciplinaire benadering waarbij er voldoende aandacht is voor het fysiek, psychisch en sociaal functioneren van (ex-)kankerpatiënten.
  • De veiligheid van (ex-)kankerpatiënten is op elk moment prioritair.
  • De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de medische interventie wordt in acht genomen.
 5. Op elk moment van de studie staan (ex-)kankerpatiënten centraal en actieve patiëntenparticipatie maakt deel uit van de studie, waarbij wordt gestreefd naar een co-creatie tussen (ex-)kankerpatiënten en onderzoekers.
 6. (Internationale) samenwerking met academische en niet-academische centra wordt sterk aangemoedigd om de haalbaarheid van de studie (rekrutering) en het draagvlak voor valorisatie en implementatie te vergroten. 
 7. Onderzoeksresultaten dienen maximaal gevaloriseerd en/of geïmplementeerd te worden om de maximale meerwaarde voor kankerpatiënten zo snel mogelijk te realiseren in de praktijk.

Kom op tegen Kanker onderstreept het aanvullende karakter van zijn financiering voor biomedisch kankeronderzoek waar geen of onvoldoende financiering ter beschikking wordt gesteld door de overheid, industrie en/of andere financiers.

Financiering kan worden aangevraagd voor klinische studies georganiseerd vanuit Vlaamse onderzoeksinstellingen of voor deelname van Vlaamse onderzoeksinstellingen aan internationale klinische studies.

Er kan geen financiering aangevraagd worden voor translationeel onderzoek binnen deze oproep.

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen. In een eerste fase wordt een abstract ingediend met een korte beschrijving van het project volgens de aangeboden standaardformulieren (voor beoordeling door de biomedische experten- en patiëntencommissie). Indien het abstract positief geëvalueerd wordt, mag er een uitgebreid projectvoorstel worden ingediend. 

Documenten

Deadlines

 • indiening abstract: 17/02/2022 (uiterlijk middernacht).
 • indiening uitgebreid projectvoorstel: 22/09/2022 (uiterlijk middernacht).

Bekendmaking resultaten: januari 2023.
Budget: 7 miljoen euro (onder voorbehoud van goedkeuring budget 2023).

Meer toelichting over de verschillende aspecten van deze oproep wordt gegeven in een webinar op woensdag 22 december 2021 van 17.00-18.00 uur. Schrijf je in!  

Aarzel niet om ons te contacteren met projectspecifieke vragen. Dat kan tot uiterlijk twee weken voor de deadline van indiening op projecten.biomed.prev@komoptegenkanker.be.
 

Een voorbeeld

Oproep en deadlines voor financiering nieuwe onderzoeksprojecten

Daarnaast financiert Kom op tegen Kanker ook:

Onderzoek biomedisch kanker

European Organisation Research and Treatment of Cancer